Vattenvård i skogen

De flesta av våra vattendrag finns i skogen. De hyser ett myller av liv och har en stor betydelse för den omgivande skogen. I menyn till vänster kan du få tips hur du som markägare eller privatperson kan arbeta med att vårda vattnen i din skog.
Död ved i vattendrag

Varje markägare är ansvarig

Varje markägare ansvarar för kvaliteten i det vatten som lämnar dennes marker. EUs vattendirektiv ställer höga krav på alla Europas vatten; till år 2015 ska alla vatten, med vissa undantag, ha en god status och ingen försämring får ske.

Flera av de svenska miljökvalitetsmålen kopplar till vatten, främst målet Levande sjöar och vattendrag. Detta berör alla som äger eller utnyttjar marken.